Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján az alap design, mint adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatóban kívánja megadni Önnek, mint Érintettnek a Személyes adatinak kezeléséről szóló tájékoztatást.

 

 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

II.1.   Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

II.2.   Adatkezelő: aki az Adatkezelés célját és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában a Hetényi Telkek. A Hetényi Telkek az alábbi adatkezelőket foglalja magába:

 1. Lodac Invest Kft.

Adószám: 13523879202

Székhely: 7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 43.

II.3.   Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

II.4.   Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://hetenyitelkek.hu/ címen keresztül elérhető weblap.

II.5.   Külső szolgáltató: Az Adatkezelő által a Honlap üzemeltetéséhez igénybevett harmadik fél, aki számára a szolgáltatás biztosítása érdekében a Személyes adatok továbbításra kerülnek, vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatot továbbítanak, vagy továbbíthatnak.

II.6.   Adatkezelési tájékoztató: Az Adatkezelő jelen tájékoztatója.

II.7.   Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

II.8.   Megrendelő: Az Adatkezelő szolgáltatását igénybevevő, és ezen szolgáltatásra az Adatkezelővel szerződést kötő személy.

II.9.   Adatkezelő közösségi oldala: Az Adatkezelő az alábbi közösségi oldalakat üzemelteti:

 

3. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

III.1.        Az Érintettel történő szerződéskötés során rögzített Személyes adatok:

 • Név/cégnév
 • Lakcím/székhely
 • Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
 • Adószám
 • Bankszámlaszám
 • Képviselő neve (jogi személy esetén)
 • Telefonszám
 • E-mail cím

III.2.        Az Adatkezelő döntése alapján a Honlap használatból eredően kezelt Személyes adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • IP cím

III.3.        Az Adatkezelő szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt Személyes adatok:

 • Az Adatkezelő grafika készítés során rögzítheti természetes személyek Személyes adatát, akik ezen anyagok rögzítése során bármely módon közreműködtek (pl.: szereplő, vagy nagy nyilvánosság esetében a tömegben lévő személy), és így a felvétel(ek)en rögzítésre kerültek.

 

4. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Adatkezelőtől megrendelt szolgáltatásainak teljesítése érdekében történő adatkezelés, így különösen:logo tervezés

arculattervezés

weboldalkészítés

weboldal karbantartás

 

Az Adatkezelő Szolgáltatását Megrendelő (szerződő fél) vonatkozásában:GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont:

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Adatkezelő által készített anyag elkészítése és Megrendelő részére történő átadásától – azaz a szerződés teljesítésétől számított – 2 év.
III.1. pontban meghatározott adatok kezelése szerződéskötés céljából. GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont:„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a szerződés megszűnését követő év végétől számított 8 év. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján)
Honlapon ajánlatot kérő érdeklődő Érintett által megadott  Személyes adatok kezelése a későbbi kapcsolatfelvétel céljából. GDPR 6. cikk. (1) bek. b) pont:„az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges Az Érintettől a Honlapon keresztül küldött üzenet beérkezését követő 6 hónap.
Az Adatkezelő által elkészített anyagok a Honlapon/Adatkezelő közösségi oldalán történő megjelenítésének céljából történő kezelése. (Referenciaként történő megjelenítés) GDPR. 6. cikk. (1) bek. a) pont:„az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

A Megrendelő és az Adatkezelő között létrejött szerződésben a Megrendelő által adott hozzájárulás Megrendelő által történő visszavonásáig.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatok az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 

5. ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

 

V.1.        Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy az Érintett személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatósági (Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság; „NAIH”), az Európai Unió adatvédelmi munkacsoportja („WP29 Munkacsoport”) által előírtaknak megfelelően, és a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így különösen

 • tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
 • egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött Személyes adatok felhasználásával;
 • a Személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 • pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 • a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
 • olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a Személyes adatok megfelelő biztonsága a Személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 • alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

V.2.        Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

V.3.        A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők (ide nem értve a III.3. pontban meghatározott tömeg felvételeken jelen lévő személyeket). Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a 16. életévét be nem töltött Érintett, illetve az ő felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 

6. ÉRINTETT JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

 

Az Érintett a Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez kapcsolódóan:

VI.1.        kérelmezheti az Érintettre vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Adatkezelőtől az általa kezelt Személyes adatairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes (Személyes adatokhoz való hozzáférés joga). Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel, amely díj az Adatkezelő költségeit fedezi;

VI.2.        kérelmezheti az Érintettre vonatkozó Személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben e Személyes adatot az Adatkezelő pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog);

VI.3.        kérelmezheti az Érintettre vonatkozó Személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon Személyes adatait (és megsemmisítse a törléssel Érintett Személyes adatait tartalmazó dokumentumokat), amelyek tekintetében

 1. már azon adatkezelési cél megszűnt, amelyre az Adatkezelő a Személyes adatait gyűjtötte, vagy kezelte és más jogalap nincs Személyes adatainak Adatkezelő általi kezelésére, és a Személyes adat még nem került törlésre, vagy
 2. amennyiben a Személyes adatainak kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, és e hozzájárulását az Adatkezelő irányában a jelen Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonta (és a Adatkezelő számára a Személyes adat kezelésére nem áll fenn más jogalap);
 3. jogszerűen tiltakozott Személyes adatai kezelése ellen, és elsőbbséget élvező ok aZ Adatkezelő általi további adatkezeléshez nincs;
 4. az Érintett álláspontja szerint Személyes adatai jogellenes kezelése történik.

VI.4.        kérelmezheti az Érintettre vonatkozó Személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy az Adatkezelő korlátozza az Érintett Személyes adatainak kezelését, amennyiben az Érintett vitatja azok pontosságát, vagy amennyiben az Érintett véleménye szerint az adatkezelés jogellenes ugyanakkor az Érintett ellenzi a Személyes adatok törlését, vagy amennyiben az Adatkezelőnek nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.

VI.5.        kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen Címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;

VI.6.        amennyiben az Érintett Személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). Az Adatkezelő ezen hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az Érintett Személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;

VI.7.        jogosult arra, hogy az Érintett által az Érintettre vonatkozóan az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul és amennyiben az adott adatkezelés automatizált módon történik; „Adathordozhatósághoz való jog”).

VI.8.        amennyiben az Adatkezelő egyedi ügyében automatizált döntéshozatalt alkalmaz, az Érintett jogosult arra, hogy e hozott döntés ellen kifogást emeljen („Kifogáshoz való jog”);

VI.9.        az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az Adatkezelő által jogos érdek jogalapon kezelt Személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból Személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);

VI.10.      Személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat („Jogorvoslathoz való jog”).

 

7. COOKIE-K („SÜTIK”) HASZNÁLATA

 

VII.1.       A Honlapra történő belépéssel, ha ezt az Érintett (látogató) által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használta eszközéről (PC, táblagép, okostelefon, hordozható okoseszköz), illetve azon ilyen célból ún. számítógépes sütiket („cookie”) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

VII.2.       A cookie egy olyan file, amely akkor kerül(het) az eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A cookiek több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így pl.: információt gyűjtenek a látogatóról/eszközéről, vagy megjegyzik a látogató egyéni beállításait.

VII.3.       A cookiek megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a böngészés a látogató számára igazi webes élményt és hatékony információ keresést jelentsen, továbbá biztosítják a honlap üzemeltetőjének az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

VII.4.       A cookiek használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező, illetve a korábban megadott hozzájárulás a böngészésre használt eszköz böngészőjének beállításain keresztül visszavonható.

VII.5.       Tájékoztatjuk, hogy ezen cookiek önmagukba nem tudják a látogató személyét beazonosítani.

VII.6.       Honlapunk által használt harmadik fél általi cookiek, illetve más programok:

Google Analytics szolgáltatása à A Google Analytics cookiekkal kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat.

 

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

VIII.1.      A jelen Adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25-től hatályos.

VIII.2.      Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé tesz a Honlapon közzéteszi.

 

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

IX.1.        Az Adatkezelő bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az alábbi e-mail címen: info@hetenyitelkek.hu

IX.2.        Az Érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

IX.3.        Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az Érintettet a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Pécs, 2021. április 29.